Σημαντικές δημοσιεύσεις προϋπολογισμού από το Υπουργείο Οικονομικών της Καλιφόρνια

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία προϋπολογισμού της Καλιφόρνια, το Υπουργείο Οικονομικών της Καλιφόρνια (DOF) δημοσιεύει μια σειρά από σημαντικές “αναφορές προϋπολογισμού” που είναι πολύτιμες για όσους εμπλέκονται ή ενδιαφέρονται για τη διαδικασία του κρατικού προϋπολογισμού.

Ευρετήριο τμήματος – αυτό το έγγραφο παρέχει ένα ευρετήριο των κρατικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό και “αυτός ο δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη γρήγορη λήψη πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο τμήμα.”

Γλωσσάρι όρων προϋπολογισμού – αυτό το έγγραφο περιέχει μια λίστα με όρους προϋπολογισμού και λεπτομερείς ορισμούς.

Δηλώσεις Κατάστασης Ταμείου – αυτό το έγγραφο παρέχει μια λίστα με τις Εκθέσεις Κατάστασης Ταμείου που περιέχονται στον Προϋπολογισμό του Διοικητή.

Τυπικά περιθώρια – αυτό το έγγραφο παρέχει ένα κλειδί για τα τυπικά αρχεία που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της γενικής ταξινόμησης των κεφαλαίων (γενική, ειδική, ομοσπονδιακή) και ορίζει τους συγκεκριμένους τύπους κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στις συνολικές δαπάνες του προϋπολογισμού.

Ιστορικά Διαγράμματα – αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει γραφήματα που διατηρεί η Μονάδα Υποστήριξης Λειτουργιών Προϋπολογισμού και περιέχουν δεδομένα παρόμοια με τους Συνοπτικούς Πίνακες, καθώς και ορισμένα ιστορικά δεδομένα.

Ιστορικά ντοκουμέντα – αυτό το έγγραφο παρέχει μια λίστα εγγράφων που σχετίζονται με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό του Κυβερνήτη καθώς και με προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί προηγουμένως.

Ιστορικοί Ηλεκτρονικοί Προϋπολογισμοί – αυτό το έγγραφο παρέχει μια λίστα με συνδέσμους προς προηγούμενους eBudgets.

Εγχειρίδιο ομοιόμορφων κωδικών – αυτό το έγγραφο παρέχει ένα λογιστικό σχέδιο που παρέχει ένα ενιαίο σύστημα κωδικοποίησης για λογιστικούς και δημοσιονομικούς σκοπούς που χρησιμοποιείται από όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες.

Επισκόπηση της διαδικασίας του προϋπολογισμού – αυτό το έγγραφο παρέχει μια επισκόπηση της διαδικασίας από την αρχική ανάπτυξη του κρατικού προϋπολογισμού έως την εκτέλεση, την έναρξη ισχύος και τη διαχείρισή του.

Οδηγίες για τα κρατικά κονδύλια – αυτό το έγγραφο περιέχει περιγραφές όλων των κεφαλαίων που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Uniform Codes. «Η περιγραφή κάθε ταμείου θα αναφέρει το διοικητικό τμήμα, την αρχή που δημιουργεί το ταμείο, τον σκοπό του ταμείου, την αρχή ανάθεσης του ταμείου, την ημερομηνία λήξης του ταμείου και τη διάθεση τυχόν υπολοίπου κατά τον τερματισμό του ταμείου».

Σύνοψη Αναφορών Κατάστασης Ταμείου – αυτό το έγγραφο περιέχει τον 10ο Πίνακα με αλφαβητική λίστα των κονδυλίων που χρησιμοποιούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Περιλαμβάνει επίσης το αρχικό αποθεματικό, τα έσοδα, τις δαπάνες και το τελικό αποθεματικό για το Γενικό Ταμείο, καθώς και κάθε ειδικό ταμείο για προηγούμενα, τρέχοντα και οικονομικά έτη.

Μισθός και συμπληρωματικό μισθό – αυτό το έγγραφο είναι μια λίστα με ταξινομήσεις θέσεων εργασίας, μισθούς και ημερομίσθια που καταβάλλονται για όλες τις κρατικές υπηρεσίες για προηγούμενα, τρέχοντα και οικονομικά έτη. “Αυτό το έγγραφο ενημερώνεται κάθε άνοιξη.”

Οικονομικές Επιστολές – αυτό το έγγραφο καλύπτει προτάσεις που έγιναν από τον Διευθυντή του DOF για την τροποποίηση του Νομοσχεδίου Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Κυβερνήτη ώστε να αντικατοπτρίζει το οικονομικό έτος και τυχόν αναθεωρημένα σχέδια δαπανών για το τρέχον έτος.

Έκθεση κενής θέσης – αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει το ποσοστό των κενών θέσεων για κάθε πολιτειακό τμήμα ανά μήνα και τις συνολικές εγκεκριμένες θέσεις για καθένα από αυτά τα τμήματα, καθώς και το μέσο ποσοστό κενών θέσεων για κάθε κρατικό τμήμα κατά τη διάρκεια του έτους.

Προσαρμογές στις λογιστικές μεθόδους – αυτό το έγγραφο παρέχει μια περιγραφή των σημαντικών προσαρμογών στις λογιστικές μεθόδους και στα υπόλοιπα κεφαλαίων του προηγούμενου έτους, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό – αυτό το έγγραφο απαντά σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό και τη διαδικασία του προϋπολογισμού.

Δημοσιονομικές Σχέσεις – αυτό το έγγραφο παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας DOF για κάθε σημαντικό τομέα προϋπολογισμού.

Όπως φαίνεται, το Τμήμα Οικονομικών παρέχει μια σειρά από σημαντικά έγγραφα για την κατανόηση και την παρακολούθηση του προϋπολογισμού και των σχετικών δραστηριοτήτων σε αυτό το κράτος.

Leave a Comment