Νέοι κανόνες για την εγγραφή ινδικών ασφαλιστικών εταιρειών

Ρυθμιστική και Αναπτυξιακή Αρχή Ασφαλίσεων της Ινδίας (“IRDAI”), δείτε την ειδοποίησή του με ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 2022, Κανόνες IRDAI (Registration of Insurance Companies of India), 2022 (“Κανόνες εγγραφής“). Οι Κανόνες Εγγραφής αντικαθιστούν τους Κανόνες IRDAI (Registration of Insurance Companies of India) του 2000 και τους Κανόνες IRDAI (Transfer of Shares of Insurance Companies) 2015 για την προώθηση της ανάπτυξης του ασφαλιστικού τομέα απλοποιώντας τη διαδικασία εγγραφής των ινδικών ασφαλιστικών εταιρειών. προώθηση της ευκολίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κανονισμοί εγγραφής Λόγω της πρόσφατης αύξησης του ορίου άμεσων ξένων επενδύσεων που επιτρέπεται στον ασφαλιστικό τομέα στην Ινδία, η Ινδία έχει εφαρμόσει αρκετές μεταρρυθμίσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο για την εγγραφή και τη διακυβέρνηση των ασφαλιστικών εταιρειών.

Οι κύριες διατάξεις των Κανόνων Εγγραφής είναι οι εξής:

1. Επιτρεπόμενες κατηγορίες ασφαλιστικών εργασιών

Η ασφάλιση ζωής, η γενική ασφάλιση, η ασφάλιση υγείας, η αντασφάλιση και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία επιχειρήσεων που ορίζεται από το IRDAI μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής σύμφωνα με τους Κανόνες Εγγραφής.

2. NOC για τη χρήση των λέξεων «ασφάλιση», «ασφάλιση» ή «αντασφάλιση».

Οι εταιρείες/συνεταιριστικές εταιρείες θα πρέπει να λάβουν πιστοποιητικό μη αντιρρήσεων (“NOC”) από το IRDAI για να χρησιμοποιήσει τις λέξεις «ασφάλιση», «ασφάλιση» ή «αντασφάλιση» στο όνομά του.

3. Εγκρίσεις R1 και R2

Το NOC που εκδίδεται από το IRDAI ισχύει μόνο για 6 (έξι) μήνες κατά το οποίο ο αιτών πρέπει να υποβάλει την αίτηση εγγραφής, δηλαδή το έντυπο IRDAI/R1. Αφού το IRDAI δώσει την έγκριση του R1 (ισχύει μόνο για 3 (τρεις) μήνες), στον αιτούντα εκδίδεται αίτηση εγγραφής στο έντυπο IRDAI/R2, η οποία αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στην IRDAI πριν από τη λήξη της έγκρισης R1, βάσει της οποίας η IRDAI θα χορηγήσει έγκριση R2 στον αιτούντα.

4. Πιστοποιητικό εγγραφής (R3)

Το IRDAI μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό εγγραφής στον αιτούντα υπό μορφή IRDAI/R3 (“R3 Εγγραφή”) υπό ορισμένες προϋποθέσεις ως εξής: (α) ο αιτών και ο/οι υποστηρικτές του και ο επενδυτής/οι επενδυτής πρέπει να πληρούν τα κριτήρια «καταλληλότητας και καταλληλότητας». β) ο δικαιούχος και οι επενδυτές συμμορφώνονται με την προβλεπόμενη περίοδο δέσμευσης της συμμετοχής τους από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού εγγραφής· (γ) ο ή οι προωθητές και οι επενδυτές του αιτούντος δεν δημιουργούν κανένα βάρος επί των μετοχών του αιτούντος κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης που μπορεί να καθοριστεί.

5. Απαιτήσεις περιόδου κλεισίματος για μετοχές

Οι Κανόνες Εγγραφής θέτουν τους ακόλουθους περιορισμούς στις μετοχές του αιτούντος:

  1. Επένδυση από τον ανάδοχο/επενδυτή κατά τη στιγμή ή πριν από τη χορήγηση της εγγραφής R3 (δηλαδή πιστοποιητικό εγγραφής): 5 (πέντε) έτη από την ημερομηνία εγγραφής R3.
  2. Επένδυση από τον ανάδοχο/επενδυτή εντός 5 (πέντε) ετών από τη χορήγηση της εγγραφής R3σε περίπτωση αλλαγής της μετοχικής σειράς): 5 (πέντε) έτη από την επένδυση ή την περίοδο κλεισίματος (όποιο είναι νωρίτερο)
  3. Μετά από 5 (πέντε) έτη, αλλά πριν από 10 (δέκα) έτη μετά την έκδοση της Εγγραφής R3, η επένδυση (σε περίπτωση αλλαγής της μετοχικής σειράς): Σε περίπτωση ανάδοχου – 3 (τρία) έτη από την ημερομηνία της επένδυσης ή 12 (δώδεκα) έτη από την έκδοση της εγγραφής R3 (όποιο είναι νωρίτερο) και σε περίπτωση επενδυτή – 2 (δύο) έτη από την ημερομηνία της επένδυσης ή 11 (έντεκα) έτη από την έκδοση της εγγραφής R3 (όποιο είναι νωρίτερο) και
  4. 10 (δέκα) χρόνια μετά την έκδοση της εγγραφής R3, η επένδυση (σε περίπτωση αλλαγής της μετοχικής σειράς): Σε περίπτωση ανάδοχου – 2 (δύο) έτη από την ημερομηνία της επένδυσης. και σε περίπτωση επενδυτή 1 (ένα) έτος από την ημερομηνία της επένδυσης.

6. Προώθηση οχήματος ειδικού σκοπού («SPV»).

Όταν ο αιτών προάγεται από ένα SPV, αυτό το SPV θα υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, περιορισμών στην έκδοση μετατρέψιμων μέσων, έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή μετοχές ιδρώτας στους υπαλλήλους/διευθυντές του. , επενδυτικά όρια, ίδια κεφάλαια και περίοδος κλειδώματος.

7. Εκμετάλλευση του/των υποστηρικτών

Ο φορέας προώθησης του ασφαλιστή θα κατέχουν συλλογικά τουλάχιστον το 50% του καταβεβλημένου κεφαλαίου του ασφαλιστή. Ωστόσο, ο δικαιούχος μπορεί να μειώσει το μερίδιό τους κάτω από το 50% εάν: (α) ο ασφαλιστής έχει ικανοποιητικό ιστορικό φερεγγυότητας 5 (πέντε) ετών και (β) οι μετοχές του ασφαλιστή είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. . Στην Ινδία. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση οι μετοχές του αναδόχου δεν μπορούν να απομειωθούν κάτω από το 26% του καταβεβλημένου κεφαλαίου του ασφαλιστή.

8. Επενδυτικά κριτήρια από private equity funds («PE Fund»).

Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο PE μπορεί να επενδύσει στον αιτούντα ως υποστηρικτής ή επενδυτής. Ωστόσο, ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο PE μπορεί να επενδύσει σε έναν ασφαλιστή ως υποστηρικτής: (α) όταν ο διαχειριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή του μητρικού του ταμείου έχει συμπληρώσει 10 (δέκα) έτη υπηρεσίας· (β) όταν τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται από το PE Fund, συμπεριλαμβανομένης της οντότητας/μετοχών του ομίλου, είναι 500 εκατομμύρια USD (πεντακόσια εκατομμύρια USD) ή περισσότερο (ή το ισοδύναμό τους σε INR)· (γ) τα διαθέσιμα επενδυτικά κεφάλαια στο PE Fund δεν πρέπει να είναι μικρότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (εκατό εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ). και (δ) ο διαχειριστής του PE Fund έχει επενδύσει στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ινδία ή σε άλλες δικαιοδοσίες.

9. Απαιτήσεις για ξένες επενδύσεις

Μια ινδική ασφαλιστική εταιρεία με ξένη επένδυση πρέπει να έχει: (α) την πλειοψηφία των διευθυντών της· (β) η πλειοψηφία των βασικών στελεχών του· και (γ) τουλάχιστον 1 (ένας) μεταξύ του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και του διευθύνοντος συμβούλου ως κάτοικος Ινδίας πολίτης.

Επιπλέον, μια ινδική ασφαλιστική εταιρεία με ξένες επενδύσεις άνω του 49%: (α) τουλάχιστον το 50% των καθαρών κερδών της για το οικονομικό έτος για το οικονομικό έτος κατά το οποίο καταβάλλεται το μέρισμα σε μετοχές και το περιθώριο φερεγγυότητας ανά πάσα στιγμή είναι μικρότερο από 1,2 φορές το επίπεδο ελέγχου φερεγγυότητας· % θα πρέπει να διατηρείται σε γενικό απόθεμα· και (β) οι ανεξάρτητοι διευθυντές πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 50% του διοικητικού συμβουλίου και, όταν ο πρόεδρος του συμβουλίου είναι ανεξάρτητος διευθυντής, τουλάχιστον το ένα τρίτο του συμβουλίου πρέπει να είναι ανεξάρτητοι διευθυντές.

10. Απαιτήσεις αναφοράς κατά τη μεταβίβαση μετοχών

Κάθε εγγεγραμμένος ασφαλιστής πρέπει να υποβάλει δήλωση στην IRDAI εντός 30 (τριάντα) ημερών μετά τη λήξη κάθε τριμήνου άνω του 1% του μεριδίου του φορέα προώθησης και σε περίπτωση αλλαγής άνω του 5%. η συμμετοχή του υποστηρικτή θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην IRDAI. Επιπλέον, κάθε ασφαλιστής πρέπει να υποβάλλει δήλωση σε τριμηνιαία βάση ότι οι υποστηρικτές και οι επενδυτές του είναι «κατάλληλοι και κατάλληλοι».

Επιπλέον, ο ασφαλιστής υποβάλλει αμέσως στην IRDAI πλήρη στοιχεία για οποιαδήποτε αλλαγή επέρχεται ή πραγματοποιείται και επηρεάζει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα: (α) οποιοδήποτε βάρος που προκύπτει από τις μετοχές του προωθητή· (β) οποιαδήποτε αλλαγή ελέγχου σε σχέση με τον υποκινητή· ή (γ) οποιαδήποτε τιμωρητική ή ρυθμιστική ενέργεια που λαμβάνεται κατά του φορέα προώθησης.

Το εάν αυτές οι καλά σχεδιασμένες μεταρρυθμίσεις έχουν τον επιθυμητό αντίκτυπο στον ασφαλιστικό τομέα μένει να φανεί.

Leave a Comment