Εγγραφή και Διαγραφή Εργαζομένων στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας είναι θεσμικοί μηχανισμοί που βοηθούν τα άτομα να διαχειρίζονται τους κοινωνικούς κινδύνους ή να μετριάζουν τις επιπτώσεις τους μετά την εμφάνισή τους και αποτελούν σημαντικό στοιχείο του κοινωνικού συμβολαίου μεταξύ της κυβέρνησης και των πολιτών της σε οποιαδήποτε χώρα.

Η Κοινωνική Ασφάλιση στην Αίγυπτο είναι ένα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης με διαφορετικά προγράμματα για διαφορετικές ομάδες εργαζομένων Αιγυπτιακός νόμος για τις κοινωνικές ασφαλίσεις και τις συντάξεις αριθ. 148 του 2019 και το εκτελεστικό διάταγμα αριθ. 2437 του 2021 όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του ως άνω Νόμου, είναι υποχρεωτική η εγγραφή κάθε μισθωτή στην Κοινωνική Ασφάλιση.

Ο νόμος προβλέπει απασχόληση από 18 έως 65 ετών ανάλογα με τις περιστάσεις. Επιπλέον, το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης περιλαμβάνει την ασφάλιση ηλικίας, αναπηρίας και θανάτου, ασφάλιση εργατικών ατυχημάτων, ασφάλιση ασθενείας και ασφάλιση ανεργίας.

Το Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (NOSI) είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση δύο ταμείων κοινωνικής ασφάλισης. Πρώτον, το Κυβερνητικό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο καλύπτει πολιτικούς υπαλλήλους του κρατικού διοικητικού μηχανισμού, κρατικούς φορείς, κρατικούς θεσμούς και οικονομικούς θεσμούς που υπάγονται σε οποιονδήποτε από αυτούς τους φορείς. Το δεύτερο είναι το Ταμείο Δημόσιου και Ιδιωτικού Επιχειρηματικού Τομέα, που περιλαμβάνει όλες τις άλλες κατηγορίες όπως εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, εργοδότες και αυτοαπασχολούμενους.

Η Αρχή δημιουργεί φάκελο κοινωνικής ασφάλισης για κάθε ασφαλισμένο με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι ο φάκελος αυτός περιέχει τα στοιχεία και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό και τον υπολογισμό κάθε ευθύνης του ασφαλισμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Σύμφωνα με τον νόμο αριθ. την επιχείρηση. .

Ο εργοδότης παρέχει συνδρομή Έντυπο αίτησης κοινωνικής ασφάλισης με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1- Εμπορικό Μητρώο της Εταιρείας.

2- Καταστατικό της Εταιρείας.

3- Το πρωτότυπο της φορολογικής κάρτας.

4- Το πρωτότυπο της σύμβασης μίσθωσης του κεντρικού γραφείου της εταιρείας, εγκεκριμένο στο ιστορικό συμβολαιογραφείο.

5- Πρέπει να υπάρχει πρωτότυπη υπογραφή υπογεγραμμένη από την τράπεζα ή πρόσωπο από τον εργοδότη.

6- Μορφή κοινωνικής ασφάλισης (2). και

7- Μορφή κοινωνικής ασφάλισης για εργοδότες (7). Επιπλέον, ο εργοδότης υποχρεούται:

 • Αντίγραφο διαβατηρίου/εγγράφου ταυτότητας·
 • Πιστοποιητικό γέννησης; και
 • Εκτύπωση κοινωνικής ασφάλισης.

Ακολουθούν τα έγγραφα για τη συμμετοχή των εργαζομένων στην κοινωνική ασφάλιση:

 • έντυπο #1 κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένων·
 • Αντίγραφο εθνικής ταυτότητας·
 • Πιστοποιητικό γέννησης;
 • Συμβόλαιο εργασίας;
 • Απολυτήριο;
 • (6) έντυπο (τερματισμός ασφαλίστρων) εάν ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος από τον προηγούμενο εργοδότη.
 • Αντίγραφο της συνδικαλιστικής κάρτας του εργαζομένου (εάν υπάρχει).
 • Πιστοποιητικό στρατιωτικής θητείας (μόνο για άνδρες). και
 • Εκτύπωση κοινωνικής ασφάλισης.

Το μέγιστο ποσό του βασικού μισθού που υπόκειται σε κοινωνική ασφάλιση αυξήθηκε σε 9.400 LE ανά μήνα το 2022 και ο κατώτατος μισθός που υπόκειται στην κοινωνική ασφάλιση αυξήθηκε σε 1.400 LE ανά μήνα. Επιπλέον, μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του προέδρου του Ε.Ο.Κ.

Από την άλλη πλευρά, τα έγγραφα και οι διαδικασίες για την απομάκρυνση της εταιρείας από τον κλάδο κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση παραίτησης, απόλυσης ή τερματισμού της απασχόλησης:

Ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει το έντυπο κοινωνικής ασφάλισης (αρ. 6) στο γραφείο κοινωνικής ασφάλισης για εργαζόμενους που έχουν απολυθεί ή απολυθεί ή απολυθεί από την εταιρεία, μαζί με τα ακόλουθα για την απομάκρυνση των εργαζομένων από την εργασία κοινωνικής ασφάλισης. της εταιρείας:

 • Η επιστολή παραίτησής; και
 • μορφή κοινωνικής ασφάλισης (6).

Τα παραπάνω ισχύουν σε περίπτωση που ο εργαζόμενος υποβάλει επιστολή παραίτησης. Ωστόσο, όταν ένας εργαζόμενος απολυθεί από την εταιρεία ή κάνει λάθος που καθιστά αναγκαία την απόλυσή του, πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Απόφαση απόλυσης που επισυνάπτεται στην πράξη διοικητικής έρευνας της εταιρείας ή στην ειδοποίηση που εκδόθηκε από την εταιρεία σχετικά με την απόλυση του εργαζομένου. και
 • μορφή κοινωνικής ασφάλισης (6).

Η εταιρεία θα λάβει αντίγραφο του εντύπου (αρ. 6) για τον/τους εργαζόμενο/ους, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες παραίτησης, απόλυσης ή αποχώρησης του/των υπαλλήλου/ών και της απομάκρυνσής τους από το έργο κοινωνικής ασφάλισης της εταιρείας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, Σύμφωνα με το άρθρο 168 του αιγυπτιακού νόμου για την κοινωνική ασφάλιση αριθ. οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή για λογαριασμό του, τιμωρείται με πρόστιμο τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων λιρών και όχι άνω των εκατό χιλιάδων μανάτ, εάν δεν προσέλθει με όρους ή πραγματικούς μισθούς. λίβρα. Επιπλέον, Με το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και ο πραγματικός υπάλληλος που ευθύνεται μαζί με τον εργοδότη στη διεύθυνση ή εξουσιοδοτημένο υπάλληλο σε κρατικούς φορείς, κρατικούς ή κρατικούς επιχειρηματικούς κλάδους, ο οποίος αναλαμβάνει μέρος των ασφαλιστικών δαπανών που δεν προβλέπονται στην ασφαλιστική καταβολή. . ορίζεται από το νόμο και το δικαστήριο αποφασίζει αυτοτελώς για την υποχρέωσή του να επιστρέψει το κόστος των ασφαλιστικών εξόδων στον ασφαλισμένο.

Leave a Comment